Přeskočit na hlavní obsah

Opravdu věříte číslům o tuzemském vinařství?


Kdo chtěl mít do diskuzí o tuzemském vinařském průmyslu nebo o výkaznictví a kontrole Evropské unie správná data, mohl je vyhledat v databázi Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), které tyto údaje dříve předával Eurostat a nyní přímo české Ministerstvo zemědělství. Nebo se mohl opřít o údaje z Bilance výroby a spotřeby vína každoročně publikované v Situační a výhledové zprávě (SVZ) pro komoditu víno sestavené Ministerstvem zemědělství z údajů jím řízených organizací a z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Celní správy.

Situační a výhledovou zprávu Réva vinná a víno 2021 vydalo Ministerstvo zemědělství s prosincovým datem zveřejnění v lednu letošního roku. Loňská zpráva 2020 neobsahovala mnohé klíčové údaje s dovětkem, že letos budou zpřesněné a úplné. Srovnání letošních zveřejněných údajů s loňskými a předloňskými a s údaji z dalších uvedených zdrojů je překvapivé. Protože najít z různých zdrojů v každém roce více než dva stejné údaje je téměř nemožné. A to se navíc liší i údaje ze stejného zdroje jen publikované v jiném roce.

Vinice

Jen údaje o vinicích z Registru vinic se nezměnily, naopak jeho kontrolní aktivita s cílem zajistit trvalý soulad mezi faktickým a evidovaným stavem se zvýšila. Vinice jsou pod bedlivým dozorem, rozhodnutí Registru procházejí testem správního nebo soudního řízení, odpovídají katastru nemovitostí i LPIS a data z Registru jsou i kvůli naplňování evropské společné organizace trhů se zemědělskými produkty hodnověrná.

Zdroj
Rok Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MZe SVZ 2021 Osázená plocha vinic ha 17 678 17 737 17 903 18 068 18 189 17 925
ČSÚ
2021 Plocha vinic ha 15 808 15 797 15 807 15 941 16 081 16 140
ČSÚ
2021 Sklizeň t 90 608 75 905 79 744 103 704 67 956 90 376
ČSÚ
2021 Hektarový výnos t/ha 5,73 4,80 5,05 6,51 4,23 5,60

Nezměnily se ani údaje zjišťované výběrovým dotazníkovým šetřením ČSÚ o sklizni révy vinné, na celkový výsledek dopočítávané matematickým modelem. Statistici ovšem nezjišťují výnos ze všech Registrem evidovaných vinic a také údaje z vyplněných dotazníků neověřují.

Počáteční a konečná zásoba

Údaje o počáteční a konečné zásobě loňská SVZ neuváděla. Porovnání letošních údajů s předloňskými vykazuje rozdíly ve vysokých desítkách procent.

Zdroj
Rok Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MZe SVZ 2019 Počáteční zásoba k 1.8. tis. hl 705 920 731 794

MZe SVZ 2019 Konečná zásoba k 31.7. tis. hl 920 731 794 748Rok Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MZe SVZ 2021 Počáteční zásoba k 1.8. tis. hl 906 1 009 1 033 1 115 1 277
MZe SVZ 2021 Konečná zásoba k 31.7. tis. hl 1 009 1 033 1 115 1 277 1 222

Pozoruhodné je to proto, že počáteční a konečný stav zásob na přelomu července a srpna žádná tuzemská instituce nezjišťuje. Tento údaj se podle vinařského zákona posílá Registru vinic, avšak ke stavu k poslednímu dni roku. Protože je ale vyžaduje EK na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, do Bruselu tato neznámým způsobem zjištěná data odcházejí.

Dovoza vývoz

Údaje o exportu a importu pocházející z údajů Celní správy v loňské zprávě také chyběly a také srovnání letos zveřejněných údajů s údaji předloňskými vykazuje značné rozdíly mezi deseti a dvaceti procenty. A zcela nepochopitelně se značně liší od údajů zveřejňovaných Státním zemědělským intervenčním fondem též z rezortu Ministerstva zemědělství.

Zdroj
Rok Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MZe SVZ 2019 Dovoz suroviny a vína tis. hl 1 594 1 405 1 608 1 404

MZe SVZ 2021 Dovoz tis. hl 1 637 1 680 1 627 1 562 1 742
SZIF
2021 Dovoz vína tis. hl 1 389 1 402 1 441 1 276 1 310 1 419MZe SVZ 2019 Vývoz vína tis. hl

79 107 61 107
MZe SVZ 2020 Vývoz vína tis. hl
83 69


MZe SVZ 2021 Vývoz vína tis. hl
114 100 104 111 117
SZIF
2021 Vývoz vína tis. hl 60 81 55 76 61 107


Protože tiché víno nepodléhá spotřební dani a daň ze šumivých vín je v celkových výnosech marginální, celníci se na kontrolu deklarovaných údajů nikdy nezaměřovali a nezaměřují, nemají na to ani kapacitu a zřídkavou kontrolu přenechávají jiným orgánům.

Statistiku dovozu vína navíc ovlivňují i takové zvláštnosti, jako je import nového nápoje hard seltzer, který s vínem souvisí pouze srovnatelným obsahem alkoholu, jenže celníci pro něj zatím nemají jinou klasifikaci, než právě víno.

Domácí produkce

Tento údaj shromážděný Registrem vinic na základě každoročního hlášení o produkci je snad nejpestřejší. Nejen že se neshodují údaje ze situačních zpráv z posledních tří let, ale rozdílnou produkci obsahují dokonce i dvě různé tabulky v poslední zprávě; Tabulka 5 obsahuje více či méně nižší produkci vína, než Tabulka 7.

Údaje o produkci lze dopočítat i z odvodů z vína hrazeného Vinařskému fondu právě podle údajů evidovaných Registrem vinic, tento dopočet však s jednou výjimkou vykazuje ještě nižší produkci.

Ještě kontroverznější je údaj o produkci vína stovky největších producentů z Registru vinic. Ta je vyšší, než celková produkce všech 1900 producentů evidovaná stejným Registrem. Původ této anomálie je naprostou záhadou.

Zdroj
Rok Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MZe SVZ 2019 Domácí výroba tis. hl 819 617 635 681

MZe SVZ 2020 Produkce vína tis. hl 810 617 649 680 481
MZe SVZ 2021 Produkce vína tis. hl 810 617 649 680 481 589
MZe SVZ 2021 Domácí výroba vína a moštu tis. hl 819 686 653 691 492
VF VZ 2021 Produkce tis. hl 394 544 506 527 637 511
ÚKZÚZ
2021 Produkce první 100 tis. hl 849 878 962 624 622 672
 
Důvěru v prezentovaná čísla nezvýší ani fakt, že k převodu údajů o domácí sklizni, případně o dovozených vinných hroznech na produkci vína používá Ústav zemědělské ekonomiky a informací a zřejmě i další úřady koeficient 0,70, znamenající, že z jednoho kilogramu hroznů révy vinné vznikne 0,7 litru vína. Ústavu tento údaj kdysi dávno poskytli sami producenti sdružení v Českomoravské vinohradnické a vinařské unii, dnešním Svazu vinařů. OIV pro stejný přepočet požívá koeficient 0,76, o deset procent vyšší. Použili-li byste jeden nebo druhý koeficient pro přepočet sklizně podle ČSÚ na produkci ohlášenou Registru, nedopočítáte se. Ohlášená produkce nepochází pouze z domácí sklizně, ale zahrnuje i produkci z dovozené suroviny, moštu nebo hroznů.

Konzumace

Údaje o domácí spotřebě vína jsou překvapivé. Už jen proto, že konzumaci žádný úřad nezjišťuje. Tu úřady dopočítávají na základě prosté úvahy: co se zde vyrobí a doveze mínus co se vyveze, to se tu vypije. Roli by sehrálo i saldo zásob; pokud by bylo věrohodné.

Zdroj
Rok Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MZe SVZ 2019 Spotřeba tis. hl 2 091 2 150 2 073 2 052

MZe SVZ 2021 Spotřeba tis. hl 2 236 2 231 2 094 1 992 2 174
ČSÚ
2021 Spotřeba: víno hroznové tis. hl 1 731 1 790 1 740 1 818 1 837 1 768
OIV
2018 Spotřeba tis. hl 1 900 1 900 1 800


OIV
2019 Spotřeba tis. hl 2 100 2 100 2 200 2 100

OIV
2020 Spotřeba tis. hl
2 100 2 200 2 100 2 100
ČSÚ
2021 Spotřeba: víno ovocné a hroznové tis. hl 1 996 2 074 2 059 2 165 2 167 2 115

Jak je patrné, nejenže se liší údaje SVZ z roku 2019 a z letošní, zásadně odlišná je i spotřeba vína zveřejněná ČSÚ. Výrazně odlišná je také spotřeba zveřejněná v reportech OIV z dat Ministerstva zemědělství. Srovnání údajů OIV s údaji ČSÚ o spotřebě vína včetně vína ovocného na posledním řádku tabulky ukazuje, že počínaje rokem 2019 zřejmě začaly z Prahy do Paříže odcházet údaje o celkové konzumaci vína včetně vína ovocného. Které ale OIV nesleduje.

Resumé

Jak je patrné, všechny výše uvedené údaje jsou bezdůvodně proměnlivé a nespolehlivé. Pokud jsou údaje o sklizni zjišťované pouze výběrovým dotazníkovým šetřením, pokud se údaje o domácí produkci liší a liší se i z uvedených údajů dopočítaná spotřeba, nelze pro diskuse o produkci vína a jeho konzumaci a zahraničním obchodu s vínem, s čestnou výjimkou bohatých údajů o tuzemských vinicích, nalézt jediný pevný bod.

Co ale může stát udělat hned, je audit software Registru vinic s cílem odhalit, proč je součet roční produkce první vinařské stovky trvale mnohem vyšší, než součet produkce všech dnešních devatenácti set vinařství.

Nejčtenější

Přijme se Rada do Oddělení registru vinic ve Znojmě Oblekovicích

Posila znojemského registru vinic ÚKZÚZ vyhlásil výběrové řízení na služební místo Rada/Odborný rada v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby s místem výkonu služby ve Znojmě – Oblekovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2016. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. dubna 2016.

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.