Přeskočit na hlavní obsah

Kdopak by se rady bál


Není zastrčenější dozorčí rady, než sedmičlenné Dozorčí rady Vinařského fondu. Její členové nikde nevystupují, o činnosti nebo nečinnosti Fondu nemluví, a ani v Parlamentu, který je volí, po sobě nezanechávají žádnou hlubší stopu. Kontrolují činnost Fondu, jeho ředitele i Rady Fondu a dohlížejí, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy. Od vzniku Fondu v současné podobě v roce 2004 dosud byli postupně členy Dozorčí rady jedna žena a dvacet jedna mužů, z nichž jeden v ní působí od jejích počátků dodnes. Zřejmě žádný čtenář nezná jméno jediného z nich.

V rozpětí letošního března až července čtyřem členům Dozorčí rady skončí jejich mandáty a Poslanecká sněmovna na jejich místa zvolí nové. Na dotazy kdo jsou kandidáti na tato uvolněná místa a kdo je Poslanecké sněmovně nominoval tiskové oddělení Poslanecké sněmovny odpověď nedává. Možná mají obavy, že by tito zatím nezveřejnění kandidáti a či kandidátky mohli mít obavy z práce, která je po případném zvolení čeká. K jejich rozptýlení jsme proto nachystali malou pracovní rekapitulaci.

Jednání

Nejprve k množství a místu práce. Na programu jednání mívá Dozorčí rada nejčastěji pět až sedm bodů, výjimečně jedenáct nebo tři, a to i s úvodem a závěrem. V průběhu posledních jedenácti let, od roku 2009 do roku 2019, se Dozorčí rada schází průměrně ani ne dvakrát ročně. Brno hostilo její jednání pětkrát, Praha devětkrát, jedenkrát se Dozorčí rada sešla v mikulovském Hotelu Eliška, v hustopečském Vinném sklepě U Hrabalů, ve vinařství Château Valtice - Vinné sklepy Valtice, v drnholeckém Novém vinařství a dvakrát ve valtickém, z prostředků Jihomoravského kraje rekonstruovaném Centru Excelence, sídle víc než spřáteleného Národního vinařského centra, které Poslanecké sněmovně nezištně pomáhá vybrat Parlamentní víno.

Rozpočet

Mezi hlavní kontrolní nástroje Dozorčí rady fondu patří schvalování finančního plánu Fondu na následující rok a nezbytnost jeho včasného přijetí mohou její členové vnímat jako značný tlak. Obavy nejsou na místě. Schválit plán na následující rok ještě před koncem roku končícího se Dozorčí radě podařilo v letech 2009 až 2019 pouze jednou, v roce 2012, čtyřikrát jej schvalovala až v průběhu prvního čtvrtletí a šestkrát v průběhu druhého čtvrtletí, v posledních dvou letech dokonce až v červnu, kdy už téměř polovina roku, pro který měl plán platit, uplynula.

Účty

Další stresujícím faktorem by mohlo být každoroční schvalování účetní závěrky Fondu a posouzení jeho výroční zprávy. I v tomto případě minulost napoví, jak ožehavé to je či není ve skutečnosti. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018 dopadlo tak, že "Předseda Dozorčí rady se v diskusi zastavil u nedobytných pohledávek. Po diskusi Dozorčí rada účetní závěrku schválila" a "Dozorčí rada vzala zprávu na vědomí." Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2017 skončily tím, že "Dozorčí rada se v návaznosti na sdělení auditora zabývala situací se splácením návratných podpor na výsadby vinic z let 2003-4, především pak rozhodnutím Ministerstva zemědělství o posunutí splátek Fondu. Dozorčí rada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Fondu za rok 2017 a schvaluje účetní závěrku za rok 2017."

Propagační materiály

O rok dříve jeden člen Dozorčí rady během projednávání "vznesl dotaz k poznámkám auditora uvedených v dopise auditora vedení. Ředitel Fondu odpověděl, že první část se týká pohledávek, druhá část pak stálé snaze přesné definice činnosti Fondu v zákoně. Dále vznesl dotaz ke stavu zásob propagačních materiálů. Ředitel Fondu odpověděl, že propagační materiály se průběžně vydávají, většina z nich se spotřebuje. Dozorčí rada nevznesla žádné připomínky k výroční zprávě a účetní závěrce. Dozorčí rada schvaluje účetní závěrku Fondu za rok 2016." 

Když se vyznáte v propagačních materiálech za stovky tisíc a přehlížíte kampaně za stovky milionů, nevypadá ani toto jako nezvladatelný problém.

Poslanecká sněmovna

Obavy by mohli mít noví členové Dozorčí rady z nutnosti projednat a posoudit už jednou Dozorčí radou hladce schválenou výroční zprávu podruhé ještě v Poslanecké sněmovně. Zde by případně mohly z pléna k jednotlivým členům padnout nečekané zvídavé dotazy. Uklidníme je. Projednávání výroční zprávy Fondu za rok 2019 se neslo v beránčím duchu, většina členů Dozorčí rady se ho vůbec neúčastnila a přítomní sami k výroční zprávě ničeho nevysvětlili ani nebyli na nic dotázaní.

Zato při projednávání výroční zprávy Fondu za rok 2018 si přítomný člen Dozorčí rady vzal slovo a řekl, že projednávání zprávy - už to je velké vítězství a velké pozitivum. Sdělil, že co se týká obsahu, tak bude hlasovat pro obsah této zprávy a kvitoval, že je dobře, že Fond funguje tak, jak funguje. 

Hovořil i o rok dříve, poděkoval za předloženou zprávu a oznámil, že Dozorčí rada rozběhla svoji činnost poté, co byli noví členové zvoleni a původním skončil mandát. Až na jedno místo jsou obsazena všechna místa v Dozorčí radě.

Zdá se, že strašit by žádného nováčka v Dozorčí radě nemuselo ani případné zhodnocení činnosti Fondu a své dozorčí činnosti před kolegy v Parlamentu.

Odměna

No jistě, odměna. Členu Dozorčí rady, kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu, soudci nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon, za výkon funkce člena odměna nepřísluší. Člen Dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem. Po této stránce tedy nic zvláštního. Satisfakcí je, že sám dozorovaný Fond v posledních letech ročně alespoň jedno jednání jeho dozorující Dozorčí rady zorganizuje ve vinařství nebo v degustačních prostorách valtického Centra Excelence, s přítomným - nic neponechat náhodě - managementem Fondu. 

I takové místo jednání mohlo už zmíněného člena Dozorčí rady přítomného při schvalování výroční zprávy Fondu za rok 2018 inspirovat k oznámení, že není jen zásluhou poslanců a vinařského zákona, že máme čím dál tím lepší vína, ale je to také zásluhou moravských a českých vinařů.

Kontrola? To nemáme

To je opravdu vše, pojďme k závěru. Přestože povinnosti členů Dozorčí rady Fondu jsou obsáhlé,*) nakonec se ani zde nic nejí tak horké, jak se navařilo. Zejména proto, že v bránění své kontrole poslanci a Poslaneckou sněmovnou je Fond  mnohem aktivnější, než poslanci a Poslanecká sněmovna v jeho kontrole. A tak už brzy uvidíme, kdo vyrazí na Moravu, aby Fond kontroloval podobně důkladně a intenzivně, jako jeho předchůdci.


*) kontrolovat činnost Fondu, jeho statutárního orgánu a Rady, posuzovat výroční zprávu, schvalovat účetní závěrku a finanční plán Fondu, podávat nejméně jedenkrát ročně zprávu Radě o výsledcích své kontrolní činnosti, předkládat ministrovi návrh na odvolání člena Rady, zjistí-li u něj závažné nedostatky ve výkonu jeho funkce, kontrolovat účetní knihy a jiné doklady, dohlížet, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a organizačním řádem a schvalovat organizační řád a plán činnosti Fondu.

Nejčtenější

Přijme se Rada do Oddělení registru vinic ve Znojmě Oblekovicích

Posila znojemského registru vinic ÚKZÚZ vyhlásil výběrové řízení na služební místo Rada/Odborný rada v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby s místem výkonu služby ve Znojmě – Oblekovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2016. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. dubna 2016.

Kolik keřů révy vinné bude v Česku na jednom hektaru?

Skutečné náklady na restrukturalizaci vinic Ústav zemědělských informací a ekonomiky (ÚZEI) řeší pro ministerstvo zemědělství paušály u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. S termínem do 31.8.2015 řešil ÚZEI tento úkol: Nastavení paušálů a výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. S termínem do 15.12.2016 letos řeší tento úkol: Sledování nákladů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace a přeměna vinic. Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s ho

Největší vinařství roku 2020

Poté, kdy statistici zveřejnili údaj o konzumaci vína v roce 2020, víme, že domácí příznivci ho vypili 1 768 tisíc hektolitrů, když tuzemští producenti dodali na trh 589 tisíc hektolitrů vlastní produkce, přesně třetinu. Kdo jsou ti největší? Žebříčku kraluje vinařská skupina Bohemia Sekt patřící německé Henkell Freixenet nyní z čerstvě oddělené Geschwister Oetker Beteiligungen dnes již v držení Alfreda, Ferdinanda a Julie Oetkerových, dětí Rudolfa-Augusta Oetkera z jeho třetího manželství, která se sama s 174 tisíci hektolitry vyrobeného vína podílí na tuzemské produkci plnými třiceti procenty. První dvacítku s 7,3 tisíci hektolitry uzavírá Patria Kobylí a je současně posledním producentem, který sedmitisícovou roční produkci překročil, příčemž dalších šedesát vinařství ještě překonalo hranici jednoho tisíce hektolitrů vína. Uváděné údaje zahrnují produkci i dceřinných a sesterských společností se stejným vlastníkem.