Přeskočit na hlavní obsah

Výroční zpráva: nelegální výdaje doprovází podivné příjmy

Miliony v kostce

Aktuální vydání výroční zprávy fondu tuzemského vinařství a vinohradnictví je na světě. Podle údajů z jejích stran padesát šest a padesát sedm - o příjmech fondu a jeho zákonných výdajích - snadno zjistíme, že objem výdajů uhrazených v rozporu se zákonem o vinařství a vinohradnictví stoupl za loňský rok o dalších více než 36 milionů Kč a dosáhl za roky 2006 až 2016 kumulované výše 376 milionů korun

Kapitola rozpočtu 2006-2016 2016 2015
Příjmy Fondu 581 569 575 56 214 817 53 424 693
Podpora marketingu 55 026 613 5 001 318 4 354 445
Informace veřejnosti o vinohradnictví a vinařství 27 357 213 1 695 311 2 889 444
Podpora rozvoje vinařství a turistiky 60 336 002 6 881 230 5 565 565
Provozní náklady 62 642 249 6 204 652 6 166 105
Výdaje celkem 205 362 078 19 782 511 18 975 559
Rozdíl 376 207 497 36 432 306 34 449 134

Podíl nezákonných výdajů na příjmech fondu byl 65%, což je současně dlouhodobý průměr tohoto ukazatele.
Protože výdajům, které žebříčku nelegálních výdajů kralují, jsme se už několikrát věnovali a protože ani v loňském roce se v něm žádná tvůrčí invence neobjevila, podívejme se nově také na příjmy fondu.

Pravé příjmy

Při pohledu do tabulky Výnosy na straně 57 výroční zprávy nemůže čtenáře seznámeného s pravidly uvedenými ve vinařském zákonu nenapadnout jen zdánlivě provokativní otázka: nemá fond kromě nelegálních výdajů i nelegální příjmy?
Vinařský zákon, § 35 odst. 1 "Příjmy Fondu tvoří a) odvody ve výši 0,50 Kč z každého litru všech druhů vín vyrobených na území České republiky a poprvé uvedených do oběhu; odvod je výrobce povinen odvést na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na výrobce, pokud v kalendářním roce uvede do oběhu víno v množství menším než 1 000 litrů, b) odvody ve výši 350 Kč z každého byť jen započatého hektaru vinice, které je pěstitel povinen odvést nejpozději do konce každého kalendářního roku na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na 1. pěstitele, který pěstuje révu na ploše menší než 1 hektar, 2. vinice registrované Ústavem pro výzkumné a pokusné účely, 3. mladé vinice do konce třetího roku od výsadby; c) podpora státu, která se poskytuje ve finanční výši rovnající se součtu příjmů Fondu uvedených pod písmeny a), b), d) až k). Podporu státu na příslušný kalendářní rok ministerstvo převede na účet Fondu nejpozději do 25. února následujícího roku, d) dotace ze státního rozpočtu, e) dotace z rozpočtu územních samosprávných celků, f) finanční příspěvek kraje, g) dary od fyzických osob, právnických osob, nebo zahraničních osob, h) dědictví, i) příjmy z prodeje produktů podporujících činnosti uvedené v § 31 odst. 4, j) úroky z vkladů, k) penále za neplacení nebo opožděné placení odvodů stanovené ve výši 0,1 % denně z dlužné částky ode dne následujícího po posledním dni splatnosti odvodu, nejvýše však do výše dvojnásobku odvodu; penále je pěstitel nebo výrobce povinen odvést na účet Fondu."
Uváděná tabulka rozlišuje deset typů výnosů, z nichž sedm snadno najdeme v citovaném znění zákona. Tři ale nenajdeme a i když je jejich součet necelé dva miliony korun, jasně ukazují, které činnosti fond dělá a spíše je nemá dělat, rozhodně mu za ně ale nikdo nemá nic platit.

Opravdu výnosy?

Nemá poskytovat licence - protože pokud by si v rámci svých provozních nákladů pořídil třeba ochranné známky, nemůže k nim ani za úplatu poskytovat například Národnímu vinařskému centru licence
Nemá mít výnosy z pořádaných akcí - protože když už by v rámci svých provozních nákladů pořádal třeba brněnský Svatomartinský košt, nemůže z takové akce ani vybírat vstupné ani poplatky za stánky.
Nemá mít výnosy z účasti na výstavách - protože když už se v rámci svých provozních nákladů zúčastní výstavy, nemůže mít z takové účasti od třetích osob žádný výnos. 
A to je navíc podle výroční zprávy zřejmé, že fond ani licence ani pořádané akce a ani účast na výstavách z vlastních provozních nákladů nehradí.

Ztráta peněz a energie. I kontroly?

Znamená to tedy, že nejen že fond plýtvá 65% svých zdrojů a tím i energie na činnosti, které nemá platit a dělat, stejně tak plýtvá 3% energie na vytváření zdrojů, které tvořit nemá a že současně z nákladů na svůj provoz hradí činnosti, které hradit nemá. 
To vše v součtu chybí v místech, kde fond působit podle zákona má, tedy v informování veřejnosti o vinaření a zejména v udělování vinařských grantů, podpor vinařského a vinohradnického marketingu a vinařské turistiky
Zdvihnou při letošní kontrole této zprávy v poslanecké sněmovně někteří její členové poprvé tázavě obočí? Až dosud to neudělali. Žádnou z výročních zpráv fondu totiž za celou jeho existenci ani jednou neprojednávali a fond se tak té nejvyšší kontrole zatím vyhnul.Nejčtenější

Svatomartinské 2020. Ohlédnutí první

Už nějaký čas je svátek svatého Martina dobrým důvodem dát si husu či kachnu a víno. Vína za tím účelem nalahvovaná používají ochrannou známku Svatomartinské , husy ten den snědené nemají ochrannou známku žádnou, svatomartinské se jim ale říká také . Je už opět po Martinovi a jednoho může napadnou otázka, čeho se zkonzumovalo víc. Víno Najít úplnou odpověď nelze, přesné statistiky prodejů vína a hus nebo kachen s touto značku nejsou, řádovou odpověď ale můžeme najít. Majitel ochranné známky Svatomartinské uvádí, že se v předchozích letech každoročně vyrobily přes 2 miliony lahví Svatomartinského vína, letos odhadl, že se na trh dostane okolo 1,75 milionů lahví . Jejich prodejní cena se každoročně pohybuje mezi 60 až 100 korunami za lahev. Husy Pro obchod s drůbeží existují statistky zahrnující dovoz a vývoz, ne však domácí produkci. Pokud bychom pominuli reexport a přijali předpoklad, že co se doveze, to se zde sní, a co se zde vychovalo, to se jako dražší vyveze, můžeme potřebné údaje

Svatomartinské 2020: Ohlédnutí druhé

Je dva týdny po Martinovi a láhve Svatomartinského vína se jako každý rok touto dobou stěhují do doprodejů a výprodejů. „ Ta vína jsou velmi dobře pitelná minimálně do Vánoc. Nevidím jediný důvod k výprodejům ,“ říká Ondřej Beránek , ředitel Bohemia Sekt. Přesto výprodeje nastanou. „ My vinaři neradi vidíme každý rok v supermarketech tu situaci, kdy nám hlásí, že několik dnů po svatém Martinovi zájem klesá a začnou výprodeje ,“ konstatoval na začátku listopadu.  Habánské sklepy ze skupiny Bohemia Sekt na letošní rok připravily pouze 100 tisíc lahví Svatomartinského, o deset tisíc méně než vloni, když v silných letech dodávaly na trh i 150 tisíc lahví. " Martinská vína sice letos dělat budeme, ale ve srovnání s minulostí maximálně čtvrtinové množství ," konstatoval vinař  Jiří Maděřič  z Moravského Žižkova. Prezentace letos jinak Vinařský fond, majitel ochranné známky Svatomartinské a organizátor brněnského Svatomartinského koštu, už na začátku září pochyboval, že se letos tat

Šest plus jedna personálních hádanek. Odhalení se blíží

Jedenáctičlenná Rada Vinařského fondu se ve starém složení sešla naposledy 15. října. Týden na to šesti členům mandát skončil a za týden skončí mandát sedmého. Od třetí říjnové dekády, už měsíc, není Rada fondu usnášeníschopná. Podle Vojtěcha Bílého, tiskového mluvčího ministerstva zemědělství, na uvolněná místa ministr jmenuje nové členy zřejmě na začátku prosince. Jediným, kdo má už dnes členství jisté , je nově zvolený jihomoravský hejtman Jan Grolich . Monika Brindzáková, krajská tisková mluvčí, potvrdila, že nově zvolené zastupitelstvo jako svého kandidáta na člena Rady fondu tradičně zvolilo hejtmana. Šestnáct nominací Na zbývajících šest uvolněných členských míst se od devíti vinařských spolků sešlo šestnáct nominací , většina z nich vícenásobně. K letošní jarní nominaci na pouhé jedno uvolněné místo v Radě se sešly návrhy čtyř osob od třinácti spolků , čtyři z nich nominují i nyní. Vinařských spolků, které by mohly navrhnout své kandidáty, je kolem stovky, o návrhy svých kandid